Dataskyddsmeddelande

Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy:s dataskyddspolicy

Den personuppgiftsansvarige

Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy (0872411-8)

Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy

Närpesvägen 2, 64200 Närpes

+358 10 327 7120

dynamo@dynamonarpes.fi

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter behandlas för hantering och administration av de funktioner och tjänster som tillhandahålls av webbplatsen (publicering och redigering av platsannonser).

Informationen kommer inte att lämnas ut till utomstående.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

Grundläggande information och kontaktuppgifter till personen (förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, arbetsgivare och arbetsuppgift)

Lagenliga informationskällor

Personuppgifter samlas in från de registrerade själva.

Personuppgifternas förvaringstid

Uppgifterna lagras så länge och i den utsträckning det är nödvändigt i förhållande till det syfte för vilket personuppgifterna samlades in (t.ex. kundrelation, erbjudna lösningar / tjänster, prenumeration på nyhetsbrev).

Uppgifterna förvaras minst under den period som anges i lag.

Informationen lämnas inte ut till tredje part. Uppgifterna kan dock lämnas ut enligt myndigheters lagstadgade begäran om utlämnande av uppgifter.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Utgångspunkten är att personuppgifter inte överförs utanför EU eller EES.

Tillhandahållandet av vissa produkter och tjänster kräver överföring av data utanför EU, till dessa tjänster hör:

• Webbanalytik: Google Analytics

Grunden för överföringar är standardklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen. Vi har bedömt att överföringen av uppgifter med avseende på dessa tjänster inte äventyrar personuppgifter.

Dataskyddsprinciper

Databaser som innehåller personuppgifter finns på en server som förvaras i ett låst utrymme som endast är tillgängligt för utsedda personer som är behöriga att komma åt på dem grund av sina arbetsuppgifter. Servern är tekniskt skyddad och skyddas av tillbörlig brandvägg.

Databaser och system kan endast nås med personliga användarnamn och lösenord som utfärdas separat. Den personuppgiftsansvarige har begränsad tillgång till och tillstånd att använda informationssystem och andra lagringsplattformer så att data endast kan ses och behandlas av personer som behövs för deras lagenliga behandling.

Den personuppgiftsansvariges anställda och andra personer har genom ett separat avtal åtagit sig att iaktta tystnadsplikten och att hemlighålla de uppgifter som mottagits i samband med behandlingen av personuppgifter.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning:

  • Rätt att få insyn i uppgifterna: Den registrerade har rätt att inspektera uppgifter som berör den registrerade och kräva korrigering av eventuella felaktigheter och komplettering av uppgifterna.
  • Rätt att göra invändningar: Den registrerade har rätt att invända mot behandlingen av uppgifterna om uppgifterna har behandlats olagligt eller obehörigt.
  • Rätt till radering: Den registrerade har rätt att begära radering av personuppgifter om den registrerade i den mån de inte är nödvändiga för den personuppgiftsansvariges arbetsuppgifter.
  • Rätt till överföring: Den registrerade har rätt att få personuppgifterna om sig själv överförda i ett maskinöverförbart format till en annan personuppgiftsansvarig, ifall det handlar om uppgifter som kan överföras enligt dataskyddslagstiftningen.
  • Rätt att överklaga: Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till Dataombudsmannen om den registrerade anser att den personuppgiftsansvarige har brutit mot gällande dataskyddslagstiftning vid behandling av personuppgifter